Unfortunately, we CANNOT ship plants. 

PRICE  LIST

 Spring 2022 Price List

PLANT                             VARIETY                                      POT                            PRICE


Abelia                         Sweet Emotions                            #3 PW                         $20.00


Arborvitae                   Anna’s Magic Ball                        #3 PW                         $22.00


Arborvitae                   DeGroot’s Spire                             #7                               $28.00


Arborvitae                    Emerald Green                             #7                              $28.00


Arborvitae                   Golden Globe                                #3                              $18.00


Arborvitae                      Green Giant                                #3                              $20.00


Arborvitae                       Green Giant                                #7                              $28.00


Arborvitae                      Hetz Midget                                #1                              $12.00


Arborvitae                      Hetz Midget                                #7                              $25.00


Arborvitae                   Mr. Bowling Ball                            #7                              $25.00


Arborvitae                  Orientalis Morgan                           #7                              $32.00


Aronia                                Viking                                      #5                              $22.00


Azalea                           Blaauw’s Pink                              #3                       SALE  $25.00


Azalea                           Blaauw’s Pink                            #5sqt                     SALE $35.00


Azalea                     Delaware Valley White                       #3                       SALE $25.00


Azalea                      Delaware Valley White                      #7                       SALE $35.00


Azalea                           Girard’s Fuchsia                          #5sqt                    SALE $35.00


Azalea                              Hershey Red                                #3                     SALE $25.00


Azalea                              Hershey Red                             #5sqt                   SALE $35.00


Azalea                              Hino Crimson                               #3                     SALE $25.00


Azalea                                    Karen                                  #5sqt                   SALE $35.00


Azalea                             Stewartstonian                             #3                     SALE $25.00


Azalea                             Stewartstonian                             #7                     SALE $35.00


Barberry                                C oncorde                                 #3                            $13.50


Boxwood                        Chicagoland Green                         #3                            $13.50


Boxwood                           Graham Blandy                           #1                            $12.00


Boxwood                            Graham Blandy                          #7                            $27.50


Boxwood                               Green Velvet                            #3                            $18.00


Boxwood                                 Northstar                            #1PW                         $15.00


Boxwood                               True Spreader                          #3                           $18.00


Boxwood                                 Winter Gem                            #1                           $12.00


Cephalotaxus                          Fastigiata                               #7                           $32.00


Chamaecyparis                        Gold Mops                             #1                           $12.00


Chamaecyparis                        Gold Mops                             #3                           $22.00


Chamaecyparis                         Soft Serve                          #3 PW                        $20.00


Chamaecyparis                         Soft Serve                          #3 PW                        $20.00


Clethra                                      Ruby Spice                            #7                           $20.00


Cryptomeria                            Black Dragon                          #3                           $40.00


Cryptomeria                            Black Dragon                          #7                           $45.00


Cryptomeria                               Yoshino                                #3                           $42.00


Cryptomeria                               Yoshino                                #7                           $ 45.00


Cypress                                  Compact Hinoki                        #7                           $60.00


Deutzia                                Chardonnay Pearls                   #3 PW                       $23.50


Diervilla                                  Kodiac Orange                      #3 PW                       $25.00


Dogwood                                        Kousa                              #3                           $25.00


Dogwood                                        Kousa                              #7                           $30.00


Euonymus                                  Burning Bush                        #5                           $15.00


Euonymus                                    Manhatten                          #7                           $22.00


Forsythia                               Show off Sugar Baby               #3 PW                       $18.00


Fothergilla                                      Mt. Airy                             #5                          $22.00


Hibiscus                                        Blue Chiffon                     #3 PW                       $18.00


Holly                                               Blue Girl                            #7                         $45.00


Holly                                               Blue Maid                          #3                         $35.00


Holly                                            Blue Princess                        #3                         $20.00


Holly                                               China Girl                           #3                        $35.00


Holly                                               China Girl                           #7                        $45.00


Holly                                               Shamrock                           #7                        $18.00


Holly                                          Japanese Hellerii                    #3                         $32.00


Holly                                          Japanese Hellerii                    #7                         $36.00


Holly                                          Japanese Skypencil              #5sqt                      $39.75


Holly                                          Japanese Skypencil                 #7                        $45.00


Holly                                         Japanese Soft Touch                 #3                       $32.00


Holly                                         Japanese Soft Touch                 #7                       $39.75


Holly                                             Japanese Steed’s                  #7                       $39.75


Holly                                      winterberry Berry Heavy           #3 PW                    $23.50


Holly                                      winterberry Berry Poppins         #3PW                     $20.00


Holly                                         winterberry Jim Dandy              #3                       $20.00


Holly                                        winterberry Mr. Poppins          #3 PW                    $20.00


Holly                                winterberry Southern Gentlemen      trade3                  $15.00


Holly,                                       winterberry Winter Red               #3                       $15.00


Hydrangea                                  All Summer Beauty               #5sqt                    $22.00


Hydrangea                                            BoBo                            #3PW                   $23.50


Hydrangea                                        Incrediball                        #3PW                   $23.50


Hydrangea                                          Limelight                        #3 PW                  $23.50


Hydrangea                                          Limelight                        #7PW                   $30.00


Hydrangea                                         Little Lime                       #3 PW                  $23.50


Hydrangea                                     Little Quickfire                     #3PW                   $23.50


Hydrangea                                     Little Quickfire                     #7PW                   $30.00


Hydrangea                                          Munchkin                           #3                     $22.00


Hydrangea                                        Pinky Winky                      #3 PW                  $23.50


Hydrangea                                          Quickfire                          #3PW                  $23.50


Hydrangea                                          Quickfire                          #7PW                  $30.00


Hydrangea                                          Tuff Stuff                         #5sqt                   $23.50


Itea                                                    Little Henry                       #3 PW                 $20.00


Japanese Maple                                  Emperor I                         #5sqt                  $40.00


Japanese Maple                                  Orangeola                        #5sqt                 $40.00


Japanese Maple                                 Purple Ghost                       #7                    $55.00


Japanese Maple                                  Red Dragon                       #5sqt                $40.00


Japanese Maple                                    Waterfall                           #7                   $60.00


Juniper                                                  Blue Rug                            #1                   $12.00


Juniper                                                  Blue Rug                            #2                   $12.00


Juniper                                                  Blue Star                            #3                  $19.50


Juniper                                                  Gold Cone                           #1                  $12.00


Juniper                                                  Sea Green                           #1                  $12.00


Juniper                                                  Sea Green                           #7                  $22.00


Juniper                                                   Skyrocket                           #7                  $22.00


Juniper                                                 Spartan                               #7                  $22.00


Juniper                                      Youngstown Andorra                   #3sqt                $22.00


Kerria                                                   Pleniflora                         #3                      $15.00


Lilac                                                  Betsy Ross                          #3                      $22.00


Lilac                                                    Miss Kim                            #7                     $25.00


Liriope                                                 Big Blue                            #2                       $6.50


Liriope                                                  spicata                             #2                       $6.50


Maple                                               Paper Bark                           #3                     $30.00


Maple                                               Red Sunset                         #15                   $180.00


Microbiota                                         Deucssata                            #1                    $12.00


Microbiota                                         Deucssata                            #3                     $22.00


Physocarpus                                     Coppertina                        #3 PW                  $23.50


Physocarpus                                    Summer Wine                     #3 PW                 $23.50


Pieris                                                  Compacta                           #7                     $39.75


Pieris                                              Dorothy Wycoff                       #7                     $39.75


Pieris                                                Mountain Fire                        #3                    $40.00


Pine Mugo,                                          Slowmound                        #5                    $32.00


Redbud                                            Eastern Redbud                     #3                    $28.00


Redwood                                          Dawn redwood                      #2                    $25.00


Redwood                                          Dawn redwood                     #3                     $28.00


Rhamnus                                               Fine Line                       #3 PW                  $23.50


Rhamnus                                               Fine Line                        #7PW                  $30.00


Rhododendron                                      Amy Cotta                     #7PW                   $30.00


Rhododendron                                 English Roseum                    #3             SALE $40.00


Rhododendron                                 English Roseum                    #7                     $45.00


Rhododendron                                   Olga Mezitt                         #7            SALE $40.00


Rhododendron                                        PJM                                #7             SALE $40.00


Smokebush                                       Royal Purple                       #7                      $22.00


Spirea                                               Goldmound                         #3                     $13.50


Spruce                                             Bird’s Nest                            #3                    $22.00


Spruce                                              Bird’s Nest                       #5sqt                   $25.00


Spruce                                            Dwarf Alberta                       #3                      $25.00


Spruce                                            Dwarf Alberta                    #5sqt                    $30.00


Spruce                                              Echiniformis                        #3                       $20.00


Viburnum                                         Blue Muffin                       #3 PW                   $23.50


Viburnum                                         Blue Muffin                       #3PW                    $23.50


Viburnum                                         Blue Muffin                      #7PW                    $30.00


Viburnum                                         Brandywine                     #3 PW                    $23.50


Viburnum                                         Brandywine                     #7PW                     $30.00


Viburnum                                          Burkwoodii                        #3                       $15.00


Viburnum                                            Carlesii                            #7                       $25.00


Viburnum                                            Mariesii                           #1                       $12.00


Viburnum                                            Mariesii                           #3                       $18.00


Weigela                                               Minuete                          #3                       $15.00


Weigela                                               Rumbda                          #3                       $12.00


Weigela                                              variegata                         #3                       $12.00


Weigela                                           Wine & Roses                  #3 PW                     $22.00


Willow                                     dappled Hakuro nishiki                #3                      $19.50


Yew                                                  Densiformis                         #1                       $12.00


Yew                                                  Densiformis                         #3                       $18.00


Yew                                                     Hick’s                                #7                      $22.00


Yew                                                 Stonehenge                       #1PW                    $15.00


Yew                                                 Stonehenge                       #3 PW                   $23.50